Τι ισχύει για τους Συνοπτικούς Διαγωνισμούς (Οδηγός – Υποδείγματα Διακηρύξεων)

Ο Συνοπτικός Διαγωνισμός (άρθρο 117 του Ν.4412/2016) που αφορά συμβάσεις από 30.000 έως 60.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., ως διαδικασία ανάθεσης είναι σε ισχύ για 2 ακόμη μήνες, συγκεκριμένα έως 31 Αυγούστου 2021 (παρ.2 του άρθορυ 141 του Ν.4782/2021). Από 1η Σεπτεμβρίου 2021 καταργείται και τη θέση του παίρνουν οι ανοικτοί ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (παρ.1 του άρθρου 36 του Ν.4412/2016).

Όσοι φορείς αναρτήσουν διακηρύξεις στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. έως τις 31/8/2021, μπορούν να ολοκληρώσουν τους συνοπτικούς διαγωνισμούς καθ’ ολα νόμιμα και μετά την 1/9/2021 (παρ.1α του άρθρου 120 του Ν.4412/2016).

Πέραν τούτων με τον Ν.4782/2021 επήλθαν και οι κάτωθι σημαντικές αλλαγές στη διαδικασία του Συνοπτικού Διαγωνισμού:

  1. Δεν απαιτείται “Εγγύηση Συμμετοχής” (περ. α της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016)
  2. “Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης”: 4% για προμήθειες-υπηρεσίες και 5% για έργα-μελέτες επί της εκτιμώμενης αξίας (παρ. 4 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016)
  3. Δεν απαιτείται η προσκόμιση “πιστοποιητικού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας”, πλην των περιπτώσεων παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης (παρ. 2 του άρθρου 73 και παρ.8 του άρθρου 80 του Ν.4412/2016)
  4. Αντικατάσταση του Τ.Ε.Υ.Δ. με το Ε.Ε.Ε.Σ. (άρθρο 79 του Ν.4412/2016)
  5. Η απόφαση ανάδειξης “προσωρινού αναδόχου” δεν αναρτάται στο διαδίκτυο και δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες (περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 100 του Ν.4412/2016). Ενδεχόμενη ένσταση γίνεται επί της απόφασης “οριστικού αναδόχου”.
  6. Προθεσμία πρόσκλησης για υπογραφή σύμβασης: 15 ημέρες (περ. 3γ και 4 του άρθρου 105 του Ν.4412/2016)

Κατεβάστε εδώ δωρεάν τον επικαιροποιημένο Οδηγό Συνοπτικού Διαγωνισμού καθώς και τα επικαιροποιημένα Υποδείγματα Διακηρύξεων.

 

Για την ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α.Ε.

Θάνος Πολύδωρος,

Διευθύνων Σύμβουλος