Τι αλλάζει στις Δημόσιες Συμβάσεις από 1/6/2021

Στις 4 Μαρτίου του 2021 ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων ο Ν.4782/2021 με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία», που τροποποιεί τον γνωστό σε όλους Ν.4412/2016.

Οι σημαντικότερες αλλαγές που εφαρμόζονται από 1 Ιουνίου 2021 (άρθρο 142), είναι οι εξής:

 

Απευθείας Ανάθεση
i. Αύξηση των ορίων (άρθρα 50 και 51):
Προμήθεια αγαθών, υπηρεσιών και μελετών: από 2.500 έως 30.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (από 20.000 ευρώ) ή 40.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. με τη χρήση ηλεκτρονικών καταλόγων (e-marketplace)
Έργα: Από 2.500 έως 60.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (από 20.000 ευρώ)

ii. Καταργείται η κληρωτίδα (των παρ. 5 & 6 του άρθρου 118 του Ν.4412/2016) για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών. Μετά από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος δεν δύναται να συνάψει άλλη σύμβαση με αυτή τη διαδικασία με την αναθέτουσα αρχή για διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Κάθε αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναθέτει με αυτή τη διαδικασία μία ή περισσότερες συμβάσεις (έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών), συνολικού προϋπολογισμού μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) των πιστώσεών της κατ΄ έτος.

iii. Η πρόσκληση (άρθρο 53):
– Για συμβάσεις προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών εκτιμώμενης αξίας άνω των 2.500 ευρώ, δύναται να απευθύνεται σε ένα μόνο οικονομικό φορέα και αναρτάται στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης. Δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλλουν προσφορά.
– Για συμβάσεις έργου εκτιμώμενης αξίας μέχρι και 30.000 ευρώ, δύναται να απευθύνεται και σε έναν οικονομικό φορέα και αναρτάται στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. για τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης, καθώς και στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά.
– Για συμβάσεις έργου άνω των 30.000 ευρώ, αποστέλλεται σε τουλάχιστον 3 οικονομικούς φορείς και αναρτάται στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. για τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης, καθώς και στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Δεν αξιολογούνται προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά.

iv. Το πρωτόκολλο παραλαβής υπογράφει ο Προϊστάμενος της υπηρεσίας για την οποία προορίζονται τα αγαθά/υπηρεσίες – άρθρα 105 & 107 (έως σήμερα ίσχυε για συμβάσεις έως 2.500 ευρώ).

 

Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση

v. Απαιτείται γνωμοδότηση 3μελούς επιτροπής υπαλλήλων που συγκροτείται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για όλες τις περιπτώσεις της Διαπραγμάτευσης (άρθρο 2).

 

Δικαιολογητικά και λόγοι αποκλεισμού

vi. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης για τις προμήθειες και τις υπηρεσίες καθορίζεται σε ποσοστό 4%, ενώ για τα έργα και τις μελέτες σε 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (άρθρο 21).

vii. Καταργείται, ως λόγος αποκλεισμού, η παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας και συνακόλουθα και του πιστοποιητικού του Σ.ΕΠ.Ε. Ισχύει, όμως, για συμβάσεις φύλαξης και καθαριότητας (και άρθρο 29).

viii. Καταργείται το ΤΕΥΔ και αντ’ αυτού θα χρησιμοποιείται μόνο το ΕΕΕΣ σε όλες τις διαδικασίες, πλην της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 27).

 

Κατεβάστε εδώ δωρεάν τον επικαιροποιημένο Οδηγό Απευθείας Ανάθεσης.

 

Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α.Ε., από τις πρώτες μέρες δημοσίευσης του Ν.4782/2021, διοργανώνει έναν ευρύ κύκλο, διαδικτυακών και δια ζώσης σεμιναρίων με εισηγητή τον Θανάση Παζαρλόγλου, Οικονομολόγο – Συγγραφέα, Διευθυντή του Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις λεπτομερείς εκπαιδευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες που μπορούμε να σας προσφέρουμε και να αναζητήσουμε τους τρόπους με τους οποίους η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ μπορεί να φανεί αρωγός στην προσπάθειά σας να εφαρμόσετε με επάρκεια το διαρκώς μεταβαλλόμενο θεσμικό πλαίσιο.

 

Για την ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α.Ε.
Θάνος Πολύδωρος
Διευθύνων Σύμβουλος