Τεχνική Αδυναμία λειτουργίας υποσυστημάτων ΕΣΗΔΗΣ, ΚΗΜΔΗΣ και Διαδικτυακής Πύλης “ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ”

Δημοσιεύτηκε το υπ’ Α.Π.: 24820 ΕΞ 2020 – 9/9/2020 Έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα: “Πιστοποίηση Τεχνικής Αδυναμίας Λειτουργίας των υποσυστημάτων ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες & Υπηρεσίες, ΚΗΜΔΗΣ και Διαδικτυακής Πύλης “ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ” του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ”.