Τεχνική αδυναμία λειτουργίας υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

Δημοσιεύθηκε, η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. Δ11/285864/27-09-2023 Έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα την “Διακοπή λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ για εργασίες αναβάθμισης.”.

Σύμφωνα με το ως άνω Έγγραφο γνωστοποιείται πως θα τεθεί εκτός λειτουργίας το υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ την Κυριακή 01-10-2023 και ώρα 18:00 εώς και τη Δευτέρα 02-10-2023 και ώρα 18:00. 

Σύμφωνα με το ως άνω Έγγραφο, Επισημαίνεται ότι η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας σε διαγωνισμούς που:

 • έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, πραγματοποιείται από τη
  Διεύθυνσή μας κατόπιν αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος της Αναθέτουσας Αρχής ή του Αναθέτοντα
  Φορέα στο pw.helpdesk@publicworks.gov.gr με συνημμένη την σχετική Απόφαση (της Αναθέτουσας Αρχής
  ή του Αναθέτοντα Φορέα) μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας του διαγωνισμού.
 • δεν έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, δύναται να
  πραγματοποιηθεί με κατάλληλες ενέργειες από εξουσιοδοτημένο χρήστη, υπάλληλο της Αναθέτουσας
  Αρχής ή του Αναθέτοντα Φορέα, στο ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα