Τεχνική αδυναμία λειτουργίας υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες & Υπηρεσίες

Δημοσιεύθηκε, το Υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 25643 ΕΞ 2023/29-05-2023 Έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα την “Πιστοποίηση Τεχνικής Αδυναμίας Λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ
Προμήθειες & Υπηρεσίες, του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ την Παρασκευή 26.05.2023″.