Τεχνική Αδυναμία λειτουργίας υποσυστημάτων ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα

Δημοσιεύτηκε το υπ’ Αριθμ. Πρωτ. Δ11/151530 – 18/05/2022 Έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με τίτλο : “Ενημέρωση για τη λειτουργία του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα.”.