Τεχνική Αδυναμία λειτουργίας υποσυστημάτων ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα

Δημοσιεύτηκε το υπ’ Αριθμ. Πρωτ. Δ11/30447 – 04/02/2022 Έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: “Ενημέρωση για τη λειτουργία του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα”.