Τεχνική Αδυναμία λειτουργίας υποσυστημάτων ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα

Δημοσιεύτηκε το υπ’ Αρ. Πρωτ.: Δ11/286886 – 18/10/2021 Έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: “Ανακοίνωση σχετικά με τη μη δυνατότητα πρόσβασης των χρηστών στο ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης «Προμηθεύς» του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) ΕΣΗΔΗΣ.”.