Τεχνική Αδυναμία λειτουργίας υποσυστημάτων ΕΣΗΔΗΣ, ΚΗΜΔΗΣ και Διαδικτυακής Πύλης “ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ”

Δημοσιεύτηκε το υπ’ Α.Π.: 31619 ΕΞ 2021 – 13/09/2021 Έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα: «Πιστοποίηση Τεχνικής Αδυναμίας Λειτουργίας των υποσυστημάτων ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες & Υπηρεσίες, ΚΗΜΔΗΣ και Διαδικτυακής Πύλης “ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ” του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ».