Τεχνική Αδυναμία λειτουργίας υποσυστημάτων ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα

Δημοσιεύτηκε το υπ’ Α.Π. Δ11/235389 – 03/09/2021 Έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: “Πιστοποίηση Τεχνικής δυσλειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα.”.