Τεχνική Αδυναμία λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες & Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

Δημοσιεύτηκε το υπ’ Α.Π.: 34123 ΕΞ 2021 – 28/09/2021 Έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα: «Πιστοποίηση Τεχνικής Αδυναμίας Λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες & Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ».