Τεχνική αδυναμία λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες & Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

Δημοσιεύθηκε, το Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 28973 ΕΞ 2023/15-06-2023 Έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα την “Πιστοποίηση Τεχνικής Αδυναμίας Λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ
Προμήθειες & Υπηρεσίες, του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ την Τετάρτη 14.06.2023, ως προς την αναγνώριση των εκτυπώσεων”.

Με το παραπάνω Έγγραφο πιστοποιείται, η τεχνική αδυναμία λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες, του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) ΕΣΗΔΗΣ  την Τετάρτη 16-06-2023 από τις 13:50 εώς και 18:10 μ.μ ως προς την αναγνώριση/ταυτοποίηση των εξαχθέντων από το Σύστημα εκτυπώσεων της τεχνικής ή/και οικονομικής προσφοράς κατά το στάδιο των ελέγχων που προηγείται της υποβολής προσφορών.

Κατόπιν τούτου, επισημαίνεται η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας σε διαγωνισμούς

  • που δεν έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, δύναται ναπραγματοποιηθεί με κατάλληλες ενέργειες από εξουσιοδοτημένο χρήστη, υπάλληλο της Αναθέτουσας Αρχής ή του Αναθέτοντα Φορέα, στο ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες
  • που έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, στους οποίους πραγματοποιείται από την Διεύθυνσή Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξής του ΕΣΗΔΗΣ, κατόπιν αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος της Αναθέτουσας Αρχής ή του Αναθέτοντα Φορέα στον σύνδεσμο https://bit.ly/41mJvBj, με συνημμένη την σχετική απόφαση μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας του διαγωνισμού.