Τεχνική Αδυναμία Λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες

Δημοσιεύθηκε το Υπ’ Α. Π. : 3771 ΕΞ 2023 – 30/1/2023 Έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα την: «Πιστοποίηση Τεχνικής Αδυναμίας Λειτουργίας του Υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες & Υπηρεσίες, του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ τη Δευτέρα 30.01.2023».