Τεχνική αδυναμία λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες & Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

Δημοσιεύτηκε, το υπ’ Α.Π.: 32578 ΕΞ 2022 – 25/07/2022 Έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με τίτλο: «Πιστοποίηση Τεχνικής Αδυναμίας Λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμηθειών & Υπηρεσιών τη Δευτέρα 25.07.2022 και ώρα 12:15 έως και τις 13:15.».