Τεχνική Αδυναμία Λειτουργίας του Υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες

Δημοσιεύθηκε, το υπ’ Α. Π. : 19538 ΕΞ 2022 – 20/05/2022 Έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα την «Ενημέρωση σχετικά με τη μη διαθεσιμότητα Υπηρεσιών του Υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες».