Τεχνική Αδυναμία Λειτουργίας του Υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες

Δημοσιεύθηκε, το υπ’ Α. Π. : 16624 ΕΞ 2022 – 04/05/2022 Έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα: «Απόκριση και λειτουργία του υποσυστήματος EΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ την Τετάρτη 04.05.2022».