Τεχνική Αδυναμία Λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες

Δημοσιεύθηκε, το υπ’ Α. Π.: 9395 ΕΞ 2022 – 11/03/2022 Έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα: «Πιστοποίηση Τεχνικής Αδυναμίας Λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες την Παρασκευή 11.03.2022 ως προς την εξαγωγή των συστημικών εκτυπώσεων προσφοράς από το σύστημα».