Τεχνική Αδυναμία λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες & Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

Δημοσιεύτηκε, το υπ’ Α.Π.: 44259 ΕΞ 2021 – 14/12/2021 Έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα: «Πιστοποίηση Τεχνικής Αδυναμίας Λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες & Υπηρεσίες, του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.».