Τεχνική αδυναμία λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες & Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

Δημοσιεύθηκε, η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 41941 ΕΞ 2023/26-09-2023 Έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα την “Διακοπή λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ την Κυριακή 01.10.2023 από 09:00 πμ. έως 15:00 μμ. για εργασίες αναβάθμισης”.

Σύμφωνα με το ως άνω έγγραφο πιστοποιείται, θα τεθεί εκτός λειτουργίας το υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) ΕΣΗΔΗΣ στις 01/10/2023 ημέρα Κυριακή και ώρα 09:00 π.μ έως τις 15:00 μμ. Γνωστοποιείται  επίσης πως η πρόσβαση χρηστών στη Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς», η ανάρτηση/σχολιασμός Προκαταρκτικών Διαβουλεύσεων Δημοσίων Συμβάσεων και η χρήση των υποσυστημάτων ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ, ΚΗΜΔΗΣ και Promitheus ESPDint δεν θα επηρεαστούν.

Κατόπιν τούτου, επισημαίνεται η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας σε διαγωνισμούς:

  • που δεν έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, δύναται να πραγματοποιηθεί με κατάλληλες ενέργειες από εξουσιοδοτημένο χρήστη, υπάλληλο της Αναθέτουσας Αρχής ή του Αναθέτοντα Φορέα, στο ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.
  • που έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, πραγματοποιείται  κατόπιν αποστολής αιτήματος της Αναθέτουσας Αρχής ή του Αναθέτοντα Φορέα στο σύνδεσμο εδώ, με συνημμένη την σχετική Απόφαση μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας του διαγωνισμού.