Τεχνική αδυναμία λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες & Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

Δημοσιεύθηκε, το Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 31222 ΕΞ 2023/03-07-2023 Έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα την “Πιστοποίηση Τεχνικής Αδυναμίας Λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες & Υπηρεσίες, του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ τη Δευτέρα 03.07.2023”.

Με το παραπάνω Έγγραφο πιστοποιείται, η τεχνική αδυναμία λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) ΕΣΗΔΗΣ τη Δευτέρα 03/07/2023 από τις 12:30 έως τις 15:15. Κατά το χρονικό διάστημα αυτο,παρουσιάστηκαν περιστασιακά και κατά περίπτωση μεγάλοι χρόνοι απόκρισης του υποσυστήματος καθώς και καθυστερήσεις ή/και αδυναμία εκτέλεσης συγκεκριμένων ενεργειών σε αυτό. Σημειώνεται ότι, η πρόσβαση των χρηστών στη Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς» και στα λοιπά υποσυστήματα του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ πραγματοποιούνταν χωρίς πρόβλημα.

Κατόπιν τούτου, επισημαίνεται η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας σε διαγωνισμούς:

  • που δεν έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, δύναται να πραγματοποιηθεί με κατάλληλες ενέργειες από εξουσιοδοτημένο χρήστη, υπάλληλο της Αναθέτουσας Αρχής ή του Αναθέτοντα Φορέα, στο ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.
  • που έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, πραγματοποιείται  κατόπιν αποστολής αιτήματος της Αναθέτουσας Αρχής ή του Αναθέτοντα Φορέα στο σύνδεσμο εδώ, με συνημμένη την σχετική Απόφαση μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας του διαγωνισμού.