Τεχνική αδυναμία λειτουργίας της Διαδικτυακής Πύλης «Προμηθεύς» του ΕΣΗΔΗΣ

Δημοσιεύτηκε το υπ’ Α.Π. Δ11/244129 – 13/09/2021 Έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: “Πιστοποίηση τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας της Διαδικτυακής Πύλης «Προμηθεύς» του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) ΕΣΗΔΗΣ”.