Τεχνικές αδυναμίες υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα

Δημοσιεύθηκε, το υπ’ Αριθμ. Πρωτ. Δ11/348056 – 07/11/2022 Έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με τίτλο: “Ενημέρωση για τη λειτουργία του Υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα”.

Συγκεκριμένα, από Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 23.00 έως και Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 09.00, θα γίνουν εργασίες αναβάθμισης των υποδομών Ιδιωτικού Υπολογιστικού Νέφους Βάσεων Δεδομένων (Exadata Cloud@Customer), και ενδέχεται στα πλαίσια των εργασιών αυτών να μην υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων εγγραφής οικονομικών φορέων για το υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα.