Τεχνικές αδυναμίες υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα

Δημοσιεύθηκε, το Υπ’ Αριθμ.Πρωτ.Δ11/ 163490 /22-05-2023 Έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα την “Ενημέρωση για τη λειτουργία του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα.”.

Συγκεκριμένα, από την Παρασκευή 26-05-2023 και ώρα 22:00 μ.μ μέχρι και Σάββατο 27-05-2023 και ώρα 09:00 π.μ, θα γίνουν εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης των υποδομών της ΓΓΠΔΣ και ενδέχεται στα πλαίσια των εργασιών αυτών, να μην υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων εγγραφής οικονομικών φορέων για το υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα.