Τεχνικές αδυναμίες υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα

Δημοσιεύτηκε το υπ’ Αριθ. Πρωτ.: Δ11 – 3/04.2023 Έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα την: “Ενημέρωση για τη λειτουργία του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα “.

Συγκεκριμένα, από το Σάββατο 01-04-2023 και από ώρα 01.49, έως και την Δευτέρα 03-04-2023 και ώρα 10.40, προέκυψε τεχνικό πρόβλημα στο ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα, το οποίο προκαλούσε αστοχίες κατά την προσθήκη συνημμένων αρχείων από χρήστες, αναθετουσών αρχών και οικονομικών φορέων.

Κατόπιν τούτου, επισημαίνεται η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας σε διαγωνισμούς:

  1. που έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, στους οποίους πραγματοποιείται κατόπιν αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος της Αναθέτουσας Αρχής ή του Αναθέτοντα Φορέα στο pw.helpdesk@publicworks.gov.gr, με συνημμένη την σχετική Απόφαση (της Αναθέτουσας Αρχής ή του Αναθέτοντα Φορέα) μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας του διαγωνισμού και
  2. δεν έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, στους οποίους δύναται να πραγματοποιηθεί με κατάλληλες ενέργειες από εξουσιοδοτημένο χρήστη, υπάλληλο της Αναθέτουσας Αρχής ή του Αναθέτοντα Φορέα, στο ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα.