Τεχνικές αδυναμίες υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα

Δημοσιεύθηκε, το υπ΄Αρ.Πρωτ.: Δ11/96043/28.03.2023 Έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με τίτλο: “Ενημέρωση για τη λειτουργία του Υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα”.

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023, κατά το χρονικό διάστημα από 18:00 έως και τις 23:00, το υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα θα τεθεί εκτός λειτουργίας, προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες αναβάθμισης.