Τεχνικές αδυναμίες υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα

Δημοσιεύθηκε, το υπ΄Αριθμ. Πρωτ. Δ11/ 81469/14.03.2023 Έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με τίτλο: “Ενημέρωση για τη λειτουργία του Υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα”.

Συγκεκριμένα, από Τρίτη 14 Μαρτίου 2023 και ώρα 18:00 έως και Πέμπτη 23 Μαρτίου και ώρα 18:00, το υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα θα τεθεί εκτός λειτουργίας προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες αναβάθμισης.