Τα άρθρα του Αναπτυξιακού που αφορούν τους ΟΤΑ α’ βαθμού

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Α’ 167)  ο Αναπτυξιακός Νόμος (Ν.4635/2019) με τίτλο “Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις”, που ψηφίστηκε στις 24 Οκτωβρίου 2019 από τη Βουλή των Ελλήνων.

Τα άρθρα του Νόμου που αφορούν τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού είναι τα κάτωθι:

 • Επιχειρηματικά Πάρκα (άρθρο 12 παρ. 14)
 • Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών (άρθρο 45)
 • Σύμβαση μελέτης / κατασκευής (άρθρο 81)
 • Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (άρθρο 83)
 • Ρύθμιση θεμάτων Ο.Τ.Α. (άρθρο 177)
 • Σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού (άρθρο 178)
 • Προθεσμία μεταγραφής αποφάσεων για ακίνητη περιουσία δημοσίων σχολείων (άρθρο 180)
 • Εξαίρεση από τη συνοπτική διαδικασία του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (άρθρο 181)
 • Καταβολές χρηματοδοτήσεων από επενδυτικά δάνεια και ειδικά προγράμματα ενίσχυσης δήμων του Ν. 4509/2017 (άρθρο 183)
 • Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων (άρθρο 184)
 • Βαθμολόγηση κριτηρίων του Ν. 2190/1994 (άρθρο 185)
 • Ρύθμιση θεμάτων προσλήψεων (άρθρο 186)
 • Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (άρθρο 187)
 • Τροποποιήσεις του Ν. 4354/2015 (άρθρο 210)
 • Επείγουσες ρυθμίσεις θεμάτων οικονομικής λειτουργίας και προσωπικού Ο.Τ.Α. (άρθρο 229)
 • Αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων στους δήμους που συστάθηκαν με το άρθρο 154 του Ν. 4600/2019 (άρθρο 230)
 • Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας ΦΟΔΣΑ (άρθρο 231)
 • Πρόγραμμα επιχορήγησης δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις (άρθρο 233)

 

Η ισχύς του Ν.4635/2019 αρχίζει από 30 Οκτωβρίου 2019, εκτός αν άλλως ορίζεται σε επιμέρους διατάξεις.