Τα άρθρα του Αναπτυξιακού που αφορούν τα Επιμελητήρια

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Α’ 167)  ο Αναπτυξιακός Νόμος (Ν.4635/2019) με τίτλο“Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις”, που ψηφίστηκε στις 24 Οκτωβρίου 2019 από τη Βουλή των Ελλήνων.

Τα άρθρα του Νόμου που αφορούν τα Επιμελητήρια:

 

  • Διαδικασία αυτοματοποιημένης καταχώρισης και δημοσίευσης στο Γ.Ε.ΜΗ.(άρθρο 102)
  • Διαδικασία καταχώρισης και δημοσίευσης στο Γ.Ε.ΜΗ. πράξεων και στοιχείων που απαιτούν έλεγχο νομιμότητας (άρθρο 103)
  • Διαδικασία προέγκρισης επωνυμίας (άρθρο 104)
  • Ολοκλήρωση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. (άρθρο 105)
  • Διόρθωση σφαλμάτων των καταχωρίσεων (άρθρο 106)
  • Διαγραφή Υπόχρεων εγγραφής από το Γ.Ε.ΜΗ. (άρθρο 107)
  • Αυτεπάγγελτες καταχωρίσεις, διορθώσεις, μεταβολές και διαγραφές (άρθρο 108)
  • Υποχρεώσεις δημοσίων υπηρεσιών και δημοσίων λειτουργών προς το Γ.Ε.ΜΗ. (άρθρο 109)
  • Τροποποίηση διατάξεων του νόμου περί ιδρύσεως Οικονομικού Επιστημονικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (άρθρο 222)
  • Ρύθμιση θεμάτων Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (άρθρο 223)

 

Η ισχύς του Ν.4635/2019 αρχίζει από 30 Οκτωβρίου 2019, εκτός αν άλλως ορίζεται σε επιμέρους διατάξεις.