Τέλος διαφήμισης υπέρ δήμων και κοινοτήτων

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Β’ 2004 – 20/04/2022, η Υπ’ Αριθμ. 25538 – 18/04/2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, Επικρατείας, με τίτλο: “Καταβολή Τέλους διαφήμισης μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.”.

Η καταβολή τέλους διαφήμισης, γίνεται μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αφορά διαφημίσεις που γίνονται με ημερολόγια, δώρα, έντυπα, κάθε είδους παραστάσεις ή λέξεις σε αυτοκόλλητα ή είδη με διαφημιστικές παραστάσεις ή λέξεις ή με άλλο παρόμοιο τρόπο, καθώς και διαφημίσεις που γίνονται από τον αέρα με οποιονδήποτε τρόπο. Η είσπραξη του τέλους διαφήμισης για τις ενέργειες που ανήκουν στην κατηγορία Δ’ της παρ. 1 του άρθρου 15 του από 24-9/20-10/1958 βασιλικού Διατάγματος (Α’ 171), δύναται να πραγματοποιηθεί με χρέωση τραπεζικών λογαριασμών ή λογαριασμών πληρωμής που τηρούν οι υπόχρεοι ή με χρέωση καρτών πληρωμής, που έχουν εκδοθεί στο όνομά τους.