Σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής υπαλλήλων συνδεόμενο με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής

Δημοσιεύθηκε, σε ΦΕΚ Β’ 2000/27-03-2023 η Υπ’ Αριθμ. οικ: 4489/16-03-2023 Κοινή  Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, με τίτλο: ” Σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής υπαλλήλων
συνδεόμενο με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής“.

Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται η διαδικασία εφαρμογής του συστήματος κινήτρων και ανταμοιβής  για τους υπαλλήλους που εμπλέκονται σε έργα του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής, κατ’ εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 62 και του άρθρου 23 του ν. 4940/2022.

Σημειώνεται ότι το Υπουργείο ή/και ο Εποπτευόμενος Φορέας του λαμβάνει το ποσό που αντιστοιχεί στην ανταμοιβή των υπαλλήλων, εφόσον έχει επιτύχει έως και την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους, κατ’ ελάχιστο την ολοκλήρωση 12 εκ των 20 έργων που έχουν καθοριστεί στην οικεία πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου.