Σύστημα επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων στους ΟΤΑ A΄ βαθμού

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ. : 145/14001 – 02/03/2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων στους ΟΤΑ A΄ Bαθμού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 87-89 του ΚΚΔΚΥ, όπως ισχύουν..

Με την ανωτέρω Εγκύκλιο, και ειδικότερα το Α’ μέρος της, ενημερώνονται όλοι οι Δήμοι της χώρας για τις ριζικές αλλαγές που επέρχονται στα αρμόδια συμβούλια για την επιλογή Προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης των ΟΤΑ Α΄ βαθμού, καθώς πλέον προβλέπεται νέα σύνθεση του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, σε εναρμόνιση με αυτή του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) του Υπαλληλικού Κώδικα, ενώ συστήνονται για πρώτη φορά και στους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων.

Όσον αφορά στις προϋποθέσεις επιλογής, τα κωλύματα υποψηφιότητας, τα κριτήρια επιλογής και εν γένει τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων οργανικών μονάδων οποιουδήποτε επιπέδου, παρέχονται αναλυτικές οδηγίες στο Β΄ Μέρος της Εγκυκλιόυ.