Σύσταση Ομάδας εργασίας, για την εφαρμογή διατάξεων, για την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων δημοσίων έργων, μελετών, συμβάσεων παραχώρησης

Δημοσιεύθηκε, στο ΦΕΚ Β’ 1016/23.2.2023, η υπ’ Αριθμ. 58755/21.02.2023 απόφαση της Γενικής Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία συστήνεται Ομάδα Εργασίας στη Γενική Γραμματεία Υποδομών, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με αντικείμενο τη συλλογή ερωτημάτων αναθετουσών αρχών, τη μελέτη και επεξεργασία απαντήσεων και υποβολή απόψεων και σχεδίων εγκυκλίων στην πολιτική ηγεσία και τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, με σκοπό την απρόσκοπτη και ενιαία εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας για την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων δημοσίων έργων, μελετών, συμβάσεων Παραχώρησης.

Οι εργασίες της Ομάδας, θα διαρκέσουν έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2024 και μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.