Σύσταση και στελέχωση οργάνων διαχείρισης κινδύνων στην Κεντρική Διοίκηση.

Σε συνέχεια της Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. ΓΓΑΔΔΤ 391/8689/18-05-2023 Εγκυκλίου,δημοσιεύθηκε η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 18161/01-11-2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα την “Υπόμνηση εγκυκλίου – Σύσταση και στελέχωση οργάνων διαχείρισης κινδύνων στην Κεντρική Διοίκηση.”.

Η ως άνω Εγκύκλιος, τονίζει την υποχρέωση των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης να συστήσουν ή να ορίσουν Όργανα διαχείρισης κινδύνων άμεσα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του ν. 5013/2023 κοινοποιώντας τη σχετική απόφαση στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Επισημαίνεται επίσης πως η σχετική υποχρέωση για τους λοιπούς φορείς του δημοσίου τομέα αρχίζει 20-01- 2025.