Σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Δημόσιων Διεθνών Ανοικτών Ηλεκτρονικών διαγωνισμών μέσω ΕΣΗΔΗΣ άνω των 30.000,00 ευρώ

Δημοσιέυθηκε, σε ΦΕΚ Β’ 6431/10-11-2023 η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΔΚ/Φ.38/2/οικ.18342/25-10-2023, Aνακοίνωση της Υπηρεσιακής Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα την “Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Δημόσιων Διεθνών Ανοικτών Ηλεκτρονικών διαγωνισμών μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία άνω των 30.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α για συμβάσεις παροχής αγαθών και υπηρεσιών που αφορούν την υλοποίηση από το Υπουργείο Εσωτερικών του ενταχθέντος Έργου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με τίτλο «Ανάπτυξη και λειτουργία του Συστήματος Ανταμοιβής των Δημοσίων Υπαλλήλων» του έργου «SUB5. Rewarding system for civil servants».”.