Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού

Δημοσιεύτηκαν, στο ΦΕΚ Β’ 6873 – 29/12/2022, οι Υπ’ Αριθμ. 90264/28.12.2022 και 90268/28.12.2022 Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, με τις οποίες καθορίζονται οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια σύστασης Επιτροπής Ελέγχου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, αντίστοιχα, καθώς και στα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα αυτών, με τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο Άρθρο 8 του Ν.4795/2021.

Συγκεκριμένα, στην παρ. 1 του άρθρου 2 της Υπ’ Αριθμ. 90264/28.12.2022 Απόφασης, ορίζεται ότι σε κάθε Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, που έχει συστήσει Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, συστήνεται Τριμελής Επιτροπή Ελέγχου.

Στο άρθρο 10 της ανωτέρω απόφασης, ορίζεται ότι:

“1. Δύο ή περισσότεροι Ο.Τ.Α. α’ βαθμού που δεν έχουν τη δυνατότητα να συστήσουν ίδια Επιτροπή Ελέγχου, μπορούν να συστήσουν Κοινή Επιτροπή Ελέγχου με κοινή απόφαση των οικείων Δημάρχων. 

2. Η Επιτροπή Ελέγχου Ο.Τ.Α. α’ βαθμού είναι αρμόδια και για τους εποπτευόμενους από αυτόν φορείς που έχουν συστήσει ίδια Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, χωρίς ωστόσο να έχουν συστήσει ίδια Επιτροπή Ελέγχου.”.