Σύσταση Γραφείου Πολιτικής Άμυνας στους ΟΤΑ α΄ βαθμού της Xώρας

Δημοσιεύθηκε, το υπ’ Αριθ. Πρωτ. : 27901 – 28/04/2022 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Σύσταση Γραφείου Πολιτικής Άμυνας στους ΟΤΑ α΄ βαθμού της Xώρας.”, με το οποίο ενημερώνονται οι Δήμοι όλης της χώρας για την Απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας (ΚΥΣΕΑ), για την εφαρμογή του άρθρου 4 του ν. 2641/1998 (ΦΕΚ Α΄ 211) «Παλλαϊκή Άμυνα και άλλες διατάξεις», σε ό,τι αφορά στη σύσταση Γραφείου Πολιτικής Άμυνας στους ΟΤΑ α΄ βαθμού της χώρας, με μέριμνα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Επισημαίνεται ότι η σύσταση των Γραφείων Πολιτικής Άμυνας στους ΟΤΑ α΄ βαθμού γίνεται ευθέως δια του ανωτέρω Νόμου, συνεπώς δεν απαιτείται προς τούτο, η τροποποίηση των οικείων Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας.