Συνοπτική παράθεση ρυθμίσεων των δημοσίων συμβάσεων των Ο.Τ.Α. και διατάξεων στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού

Δημοσιεύτηκε το υπ’ Αρ. Πρωτ. 39259 – 24/6/2020 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Συνοπτική παράθεση των ρυθμίσεων που αφορούν δημόσιες συμβάσεις που συνάπτονται από τους ΟΤΑ και σχετικών διατάξεων, στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου καθώς και γνωστοποίηση των νόμων με τους οποίους κυρώθηκαν – Γνωστοποίηση εγγράφων και Κατευθυντήριας Οδηγίας αρ.24/15-4-2020 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ).”.