Συμπληρωματική κατανομή 150.000 ευρώ στους Δήμους, για την κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας

Σε συνέχεια της υπ. Α.Π. 20406/29-3-2022 Απόφασης Κατανομής ποσού ύψους 16.910.000,00 €, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022 σε Δήμους της Χώρας, δημοσιεύθηκε, η υπ’ Αριθμ. Πρωτ. : 50916/01-08-2022 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα την: “Συμπληρωματική κατανομή ποσού ύψους 150.000,00€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022 σε Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας. ”.

Τα ποσά θα κατανεμηθούν στους δικαιούχους Δήμους, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων».