Συμπληρωματική κατανομή 14.000.000 € στους Δήμους, για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων τους

Δημοσιεύθηκε, η υπ’ Αριθμ. Πρωτ. : 63358/28-09-2022 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα την: “Συμπληρωματική κατανομή ποσού 14.000.000,00€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους.”.

Τα ποσά θα καταβληθούν στους δικαιούχους Δήμους, με Χρηματική Εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.