Συμπληρωματική Επιχορήγηση 310.408,00€ σε Δήμους, για την κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης

Δημοσιεύθηκε, η υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 34810/27-05-2022 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, με θέμα: “Συμπληρωματική επιχορήγηση Δήμων της Χώρας συνολικού Ποσού ύψους 310.408,00 €, για την κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες σύμφωνα με τις Διατάξεις του Αρ. 7 του Π.Δ. 71/2020.”.

Η απόφαση, αποτελεί συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 29997/11-05-2022 Απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Τα ποσά θα καταβληθούν στους δικαιούχους Δήμους, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», με Χρηματική Εντολή του Υπουργείου, προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.