Συμπληρωματική Απόφαση Σεπτεμβρίου 2022, για την απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ. : 63389/28-09-2022 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Απόδοση Εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, σε όλους τους Δήμους της Χώρας προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών Δαπανών τους ή/και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών τους δραστηριοτήτων – Συμπληρωματική Απόφαση μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2022.”.

Συγκεκριμένα, επί της Απόφασης αναφέρεται η κατανομή συνολικού ποσού 50.000.000,00 €, το οποίο αποδίδεται ως συμπληρωματική επιχορήγηση σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών Δαπανών τους ή/και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών τους δραστηριοτήτων, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων».