Συμπλήρωση και αυθημερόν αποστολή ερωτηματολογίου για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ καθαριότητας σχολικών μονάδων

Δημοσιεύτηκε το υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 55486 – 3/9/2020 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Συμπλήρωση ερωτηματολογίου σχετικά με την εξέλιξη της διαδικασίας πρόσληψης
προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων”