Συμπλήρωση εκθέσεων αξιολόγησης δημοσίου τομέα από τους αξιολογούμενους

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/6/οικ.18100 – 25/9/2020 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών , με θέμα: “Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019 – Συμπλήρωση Εκθέσεων Αξιολόγησης από τους αξιολογούμενους – Δυνατότητα διορθώσεων από τις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού”.