Συμπηρωματικές Οδηγίες σχετικά με την αναστολή λειτουργίας των ΚΔΑΠ και τη λειτουργία των ΚΔΑΠμεΑ

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αρ. Πρωτ.: Δ11/ Γ.Π.οικ.47270/2074 – 17/11/2020 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με τίτλο: “Συμπληρωματικές Οδηγίες επί της Εγκυκλίου με θέμα: «Αναστολή Λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), Πρόσθετες Οδηγίες για τη λειτουργία προνοιακών ανοικτής δομών φροντίδας: Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-μεΑ) και Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ)»”.