Συμμετοχή στελεχών δήμων σε συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Πολιτική Προστασία» 2021-2027

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 5444– 21/10/2022, η υπ’ Αριθμ. 100443 /18.10.2022 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία γνωστοποιείται ότι συγκροτείται επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος «Πολιτική Προστασία» 2021-2027, μέλος της οποίας μεταξύ των άλλων είναι και Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.).

Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης μπορούν να προσκαλούνται μη μόνιμα μέλη, όπως ειδικοί επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες. Επίσης, δύνανται να συμμετέχουν ως παρατηρητές, στελέχη των Υπουργείων, των Περιφερειών, των Δήμων και λοιπών Φορέων.