Συμβάσεις Ήσσονος Αξίας – Κατεβάστε δωρεάν τον Οδηγό

Με τον Ν.4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36 – 9/3/2021), προστέθηκε το άρθρο 117Α στον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147 – 8/8/2016) με τίτλο «Δημόσιες Συμβάσεις Ήσσονος Αξίας». Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο «για τις δημόσιες συμβάσεις ήσσονος αξίας, με την έννοια της περ. 30α της παρ. 1 του άρθρου 2, είναι δυνατό να μην ακολουθείται διαδικασία ανάθεσης σύμβασης και οι πληρωμές να εκτελούνται ως εξόφληση έναντι νόμιμου φορολογικού παραστατικού, χωρίς να απαιτούνται έκδοση πράξης ανάθεσης ή οι διαδικασίες εκτέλεσης του παρόντος από την αναθέτουσα αρχή. Για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης ως ήσσονος αξίας εφαρμόζεται το άρθρο 6».

Η έναρξη ισχύος της παραπάνω διάταξης είναι η 9η Μαρτίου 2021, ημερομηνία δημοσίευσης του ΦΕΚ (άρθρο 142 του Ν.4782/2021).

Κατεβάστε δωρεάν τον Οδηγό Συμβάσεων Ήσσονος Αξίας.