Συλλογή στοιχείων για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Δημοσιεύθηκε, το υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 51534 – 03/08/2022 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με το οποίο καλούνται οι Δήμοι όπως συμπληρώσουν και αποστείλουν Πίνακα σε μορφή excel, στην ηλεκτρονική διεύθυνση ch.tsoumpos@ypes.grέως την Παρασκευή, 02-9-2022, προκειμένου να αποτυπωθεί η υφιστάμενη κατάσταση, όσον αφορά στη Διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.