Συγκρότηση Πειθαρχικού Συμβουλίου

Δημοσιεύθηκε, η Υπ’ Αριθ. Πρωτ.: 85762 – 15/12/2022 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα την : «Συγκρότηση Πειθαρχικού Συμβουλίου του άρθρου 237 του ν. 3852/2010.», με αποκλειστική αρμοδιότητα την παροχή γνώμης για

  • την παύση αιρετών προσώπων των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ Βαθμού και
  • την διάλυση δημοτικού ή περιφερειακού Συμβουλίου.