Συγκρότηση Επιτροπής Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Έργων -Ε.Δ.Τ.Δ.Ε.

Δημοσιεύτηκε, σε ΦΕΚ 960/14.10.2022 Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ., η υπ’ Αριθμ. 310068/Φ.2.5/ 5.10.2022 Απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία συγκροτείται η Επιτροπή Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Έργων (Ε.Δ.Τ.Δ.Ε.).

Η εν λόγω Επιτροπή λειτουργεί έως τη σύσταση του Ενιαίου Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών (Ε.Σ.Τ.Ε.Π. ΤΙΜ.- Τ.Ε.Μ.) του άρθρου 170 του ν. 4412/2016  και πάντως, όχι πέραν της διετίας.