Στοχοθεσία και Αξιολόγηση: Έννομο συμφέρον του οικείου Υπουργού για άσκηση αγωγής κατά της κήρυξης απεργίας

Δημοσιεύθηκε, η υπ΄Αριθ. Πρωτ. : ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/ 31/οικ.6564 – 12/04/2023 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα την: “Εφαρμογή στοχοθεσίας και διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2023 – Έννομο συμφέρον του οικείου Υπουργού για την άσκηση αγωγής κατά της κήρυξης Απεργίας.“.

Σύμφωνα με την ανωτέρω Εγκύκλιο:

Οι Υπουργοί, στους οποίους υπάγονται οι υπάλληλοι των συνδικαλιστικών οργανώσεων που κηρύσσουν απεργία ή εποπτεύουν τα ΝΠΔΔ, των οποίων τους υπαλλήλους εκπροσωπούν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, νομιμοποιούνται, κατά λόγο αρμοδιότητας, στην άσκηση αγωγής κατά της προκήρυξης απεργίας/αποχής από την εφαρμογή της στοχοθεσίας και τη διενέργεια της αξιολόγησης του ν. 4940/2022, με την οποία θα ζητούν την κήρυξη της ως παράνομης/ καταχρηστικής.

Αρμόδιο δικαστήριο, κατ’ άρθρο 22 παρ. 4 του ν. 1264/1982 όπως ισχύει, για την επίλυση της δικαστικής διαφοράς από απεργία είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο, που δικάζει κατά την ειδική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 614 Κ.Πολ. Δικ. για τις εργατικές διαφορές.”.